Negenentwintigste hoofdstuk

Hoe de klagende boeren van Ohnewitz van hun schutspatroon een genadige resolutie kregen, en hoe ze tot kalmte werden gemaand en hoe ze met de cel bedreigd werden. Alles in strikt ambtelijke stijl.

 1. Vervolgens werd nu door twee deputaten

  Dit beklag overhandigd aan Zijne Gnaden,

  Waarop de Hooggedachte terstond

  Hun volgende resolutie toezond:

 2. ‘Wij hebben afkeurend ter kennis genomen,

  Op grond van wat u ons toe deed komen,

  Dat naar veler mening door zijn gedrag

  Uw schoolmeester reden gaf tot beklag,

 3. En hoewel wij de onrust ten zeerste betreuren

  Die blijkt te zijn voortgevloeid uit dit gebeuren,

  Hebben wij niettemin lang en breed

  Aandacht aan al uw punten besteed,

 4. Maar zien in de door u genoemde zaken

  Geen grond de betreffende leerkracht te wraken,

  Omdat het gesignaleerde kwaad

  De facto maar nauwelijks bestaat.

 5. Wel kan en zal niet worden bestreden

  Dat de heer Jobs op school jongstleden

  Een ABC-boek heeft geïntroduceerd

  En dit aan Onszelvers gededicaceerd.

 6. Ook vindt men aantoonbaar in zijn editie

  Her en der een omissie, c.q. een additie,

  Waarbij ons echter geheel ontgaat

  Dat iemand daardoor wordt geschaad.

 7. Want hoewel de haan inderdaad zijn sporen

  Door een foutje van de graveur heeft verloren,

  Kan dit zonder het minste geweld

  In de volgende druk worden hersteld.

 8. Geen recensent zal zich heden ten dage

  Over dit soort kleine gebreken beklagen,

  Die broeders lezen in ’t algemeen

  Braaf over dit soort dingen heen.

 9. Ook wat betreft de toegevoegde letters

  Is dit ABC in geen enkel opzicht ketters,

  Want consonant plus consonant

  Staat al lang te boek als variant.

 10. En al is een haan met een ei eigenaardig

  En wellicht als afbeelding ongeloofwaardig,

  Toch zien wij geen reden waarom een haan

  Niet naast een ei zou mogen staan.

 11. Het is dwaasheid vanwege een ei te zeggen

  Dat wie ernaast staat het heeft moeten leggen;

  Dat ei zegt zo weinig, inderdaad,

  Als bij mensen een titel of predikaat.

 12. Anderzijds bestaat er een stellig vermoeden

  Dat ook een haan best een ei uit kan broeden,

  In casu is met goed fatsoen

  Die haan in feite een kapoen.

 13. Wat jelui, pro secundo, bekritiseren:

  Dat om de ezel te complementeren

  Meester Jobs te ver is gegaan,

  Is, naar Wij menen, welgedaan.

 14. Want op die manier brengt hij naar buiten

  Dat jullie boeren, benevens je spruiten,

  Hoe jong of oud of groot of klein,

  Waarachtig complete ezels zijn.

 15. Dat, pro tertio, door een draai om hun oren

  Enkele jongetjes hun gehoor verloren,

  Lijkt ons inderdaad niet goed

  Dat een schoolmeester dat doet.

 16. Ook wat u, pro quarto, verontwaardigt,

  Dunkt ons in zoverre gerechtvaardigd

  Dat men als dienaar van het gezag

  Niet met twee maten meten mag:

 17. Rechter en schoolman dienen beiden

  De schijn van partijdigheid te vermijden,

  Want of iemand nu arm is of rijk,

  Dient toch de straf te zijn gelijk.

 18. Echter door alle kinderen te fouilleren

  En, pro quinto, hun snoep te confisqueren,

  Toont meester Jobs door zijn gedrag

  Dat een kind op school niet snoepen mag.

 19. Want aangezien gevoelige kindermagen

  Niet te veel appels en noten verdragen,

  Is zijn doelstelling niet verkeerd,

  Noch dat hij zelf hun snoep verteert.

 20. Wat, pro sexto, betreft uw inculpaties

  Aangaande mijnheer Jobs’ intieme relaties

  Alsook zijn kaartspel en kroegbezoek

  Daar schijnt weliswaar het einde zoek,

 21. Maar wensen wij dringend dat allerwegen

  Over zulke dingen stil wordt gezwegen;

  En wie zich niettemin verkletst

  Worde gestraft met 2 dagen arrest.

 22. Overigens staat u voor al uw klachten

  Nog een nader onderzoek te wachten

  Zodra wij gelukkig en ongedeerd

  Van onze reis zijn teruggekeerd.

 23. Ondertussen bevelen wij daarom u, boeren,

  Op halsstraffe zich niet opnieuw te roeren.

  Aldus uitgevaardigd en beslist,

  Resolutie voor de

  Boeren,

  te Ohnewitzt.’