Ze vroegen 90.000 euro, maar ze krijgen geen cent als het aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst ligt. El Hizjra, een stichting die onder meer bekend is geworden vanwege de El Hizjra Literatuurprijs, krijgt het zwaar te verduren. Abdelkader Benali, Mohammed Benzakour en Khalid Boudou zijn oud-winnaars van de prijs die een belangrijk podium biedt voor de Arabische en Berberse stem in de Nederlandse literatuur.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op gisteren de toekenningen van de vierjarige subsidies bekendgemaakt. Het AFK behandelde in totaal 219 aanvragen, 130 van deze aanvragen zijn toegekend, in totaal 59%. El Hizjra valt dus buiten de boot.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit beoordeelt het Fonds als voldoende, maar de zakelijke kwaliteit is zwak. Vooral de roep om meer middelen, terwijl allerlei activiteiten niet doorgingen is het Fonds een doorn in het oog.

In de afgelopen jaren zijn de beschikbare middelen niet volledig besteed, waardoor een fundamentele reserve is opgebouwd. De commissie kan dit niet verenigen met de constatering die El Hizjra in het ondernemingsplan stelt dat de middelen de afgelopen periode te beperkt waren om alle plannen te kunnen realiseren. Met name 2014 kende een opvallend nettoresultaat. Mogelijk is dit vanwege het niet door laten gaan van activiteiten. Een heldere toelichting hierop ontbreekt echter.

De subsidieaanvraag van El Hizjra laat vaker te wensen over blijkt uit de rest van de onderbouwing van het oordeel van het Fonds:

Op basis van de in de aanvraag ter beschikking gestelde – beperkte – gegevens lijkt er de komende jaren sprake te zijn van een verveelvoudiging van het publiek en deelnemers. Ook hier bieden de resultaten uit het recente verleden en de huidige uitwerking van de plannen de commissie weinig vertrouwen. De commissie ziet in de aanvraag geen duidelijke redenen of verklaring waarom – gezien de lange bestaansgeschiedenis van El Hizjra – er op dit gebied niet al fundamenteel betere resultaten geboekt zijn.

Lees het hele oordeel hier.

Voor Perdu, die 160.000 euro subsidie vroeg, is het Fonds aanmerkelijk milder. Het bedrag wordt volledig toegekend. De richting waarin Perdu zich moet ontwikkelen wordt ook al aangegeven:

Perdu is voornemens meer aandacht te besteden aan diversiteitsvraagstukken, relaties met andere kunstvormen en internationale poëzie. Zeker op het gebied van diversiteit onderschrijft de commissie de urgentie hiertoe. De organisatie kan zich nog actiever inzetten om poëzie middels gerichtere programmering toegankelijker te maken voor een doelgroep van niet-westerse afkomst. Dit zou de – op zich voldoende – zeggingskracht verder versterken. De beoogde versterking van de aansluiting tussen actualiteit en programmering lijkt hier een goede stap in te zijn. Wat betreft de internationale ambities ziet de commissie, naast de genoemde focus op België, ook mogelijkheden voor uitwisseling met grote steden in andere landen.

Leees het hele oordeel hier.