De Kruyskampprijs 2024 gaat naar Amand Berteloot voor de digitale uitgave van de Karelroman Ogier van Denemerken (integraal beschikbaar op de site van het Huygens Instituut). De Kruyskampprijs is een driejaarlijkse prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor een werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, lexicologie of de editie van oude Nederlandse teksten, en bestaat uit een oorkonde en € 3000. De jury bestaande uit Berthold van Maris, Nina Geerdink, Roland de Bonth en Ton van der Wouden voegden nog wat extra criteria toe, zo moet

een goede teksteditie in elk geval een uitgebreide inleiding waarbij de keuze voor een uitgave van juist deze tekst wordt toegelicht en in de historische context wordt geplaatst. Een verantwoording van de wijze waarop de tekst is uitgegeven mag daarbij vanzelfsprekend niet ontbreken. Daarbij maakt het niet uit of een tekst diplomatisch of kritisch is uitgegeven. Een belangrijk criterium is ook dat er sprake moet zijn van één samenhangend geheel. Concreet betekent dit dat er voor bloemlezingen geen plaats was. Ook teksten die uitsluitend in ver- of hertaling zijn verschenen, zijn buiten beschouwing gelaten.

Ogier van Denemerken in de editie van Amand Berteloot voldoet aan die criteria van de jury:

Na rijp beraad is besloten de Kruyskampprijs 2024 toe te kennen aan prof.dr. Amand Berteloot voor zijn digitale uitgave van de Karelroman Ogier van Denemerken, die integraal raadpleegbaar is op de website van het Huygens Instituut. Berteloot heeft op een moderne wijze invulling gegeven aan de term editie. Vele jaren heeft hij besteed aan de bestudering van de achtergronden van de tekst en van het handschrift, aan de uitgave van deze met Middelnederlands doorspekte Duitse bewerking van een verdwenen Middelnederlandse tekst en vooral ook aan de reconstructie van de maar liefst 23734 regels tellende Middelnederlandse tekst die daar vermoedelijk aan ten grondslag lag. Het resultaat van dit monumentale werk is in 2021 beschikbaar gekomen. De omvang van de tekst, de vorm van de editie en het beoogde lezerspubliek maakten dat een papieren uitgave niet voor de hand lag. Een online uitgave van de tekst bood uitkomst en mogelijkheden die een fysieke editie niet zou kunnen bieden. Zo kon de editie in vier parallelle versies worden weergegeven: een facsimile, een transcriptie, een geannoteerde Middelnederlandse reconstructie en een vertaling daarvan in modern Duits.