Eerst had je de Fryske Boekewike (de Friese Boekenweek), de afgelopen jaren zelfs de Moanne fan it Fryske Boek (de Maand van het Friese Boek), maar in september is er