Drieëntwintigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus privésecretaris werd bij een oude heer die een kamenierster had, genaamd Amalia, en hoe hij zich tot in het volgende hoofdstuk keurig gedroeg.

 1. Van alle denkbare staten en standen

  Die ons bekend zijn hier te lande,

  Is zonder twijfel naar menselijke maat

  De weduwenstatus de treurigste staat.

 2. Waar de man ontbreekt (die nota bene

  Als hoofd van de vrouw geldt) is de hygiëne

  Of lichaamsverzorging doorgaans slecht,

  En van de huishouding komt niets terecht.

 3. De inkomsten worden drastisch verminderd

  De hoogst onmisbare voeding verhinderd,

  En gelijk in een diep tranendal

  Is angst, nood en kommer overal.

 4. Dat moest nu ook mevrouw Jobs ervaren,

  Want ze zag al in de eerstvolgende jaren

  Hoe zich haar welstand als een kreeft

  Snel achteruit begeven heeft.

 5. Hieronimus echter heeft zonder klagen

  Daartoe ook het nodige bijgedragen,

  Want in zalig nietsdoen zwelgde hij,

  At goed en dronk nog beter daarbij.

 6. De weduwe bleek door die gang van zaken

  Na verloop van tijd haar geduld kwijt te raken,

  Want Hieronimus sloeg wel het

  Grootste gat in haar budget.

 7. Gelukkig begon het hem langzaam te dagen

  Dat hij zich niet langer meer zo kon gedragen,

  Daarom informeerde hij wijd en zijd

  Naar passende werkgelegenheid.

 8. En daar op aarde de dommen en vromen

  Meestal het snelst aan hun trekken komen,

  Kwam Hieronimus eens te meer

  In dienst bij een adellijke heer.

 9. Deze heer van stand was in een prachtig

  Buitenverblijf op het land woonachtig

  En verteerde als brave cavalier

  Zijn grote inkomsten met plezier.

 10. Hij had weliswaar (vele jaren daarvoor nog)

  Iets gedaan in de Zevenjarige Oorlog

  Maar lag daar meestal in garnizoen,

  Blij niets gevaarlijks te hoeven doen.

 11. Met dit leventje niettemin ontevreden

  (want hij haatte oorlog en minde de vrede)

  Nam hij na een jaar en een dag

  Als dappere vechtjas zijn ontslag.

 12. Toch kon hij het in het vervolg vaak niet laten

  Over zijn diverse zeges te praten

  En hoe hij ooit in een vloek en een zucht

  Bijna gevangen was op de vlucht.

 13. Overigens hield hij wel van een geintje

  En schoot op jacht soms een haas of konijntje.

  Een goede bourgogne, daar hield hij van

  En ging door het leven als ongetrouwd man.

 14. Maar hij mocht dan een eeuwige vrijgezel zijn,

  Toch deed dat geen afbreuk aan zijn welzijn.

  Want een kamerjoffer was dag en nacht

  Op al zijn behoeftes terdege bedacht.

 15. Hij zorgde ervoor zich niet te vermoeien

  Door zich met vermogensbeheer te bemoeien,

  Dat had hij (want zelf daarvoor te oud)

  Aan twee ondergeschikten toevertrouwd.

 16. De ene deed dienst als slimme, ervaren

  Rentmeester, gelouterd door de jaren;

  De ander die daar dienst deed,

  Was secretaris, naar het heet.

 17. De beheerder, als levende van hun tweeën,

  Was in die hoedanigheid uiterst tevreeën,

  Want hij diende daar al jarenlang

  Voornamelijk zijn eigenbelang.

 18. De secretaris echter was al een paar dagen

  Dood en daarom ten grave gedragen;

  Zijn belangrijke post was zodoende vacant

  En zijn broodheer tijdelijk zeer onthand.

 19. Nu was die beheerder een oude bekende

  Van Hieronimus’ ouders en daarom wendde

  Hij trouw en gedienstig zijn invloed aan

  Om hem te helpen aan die baan.

 20. Hij liet dus niet na hem te recommanderen,

  En hem in persona te introduceren

  Bij de joffer en de gewezen sappeur

  Als vakbekwame administrateur.

 21. Bij die kennismaking was al meteen gebleken

  Dat de joffer zeer over hem was te spreken

  Want hoog en heilig beloofde ze toen

  Voor hem een goed woordje te zullen doen.

 22. Ze had in één oogopslag wel al bekeken

  Dat hij een vooruitgang was, vergeleken

  Bij die vorige, ziekelijk spichtige klerk:

  Hieronimus immers was groot en sterk.

 23. Gezien het feit dat, zoals ik reeds meldde,

  De joffer doorslaggevend belang in hem stelde

  Ging de oude heer direct akkoord

  En gaf daarop zijn adellijk woord.

 24. Als blijk van genade moest te zijner ere

  Hieronimus dit keer zelfs met hem dineren;

  En de heer zei met vriendelijke stem

  Toen de maaltijd beëindigd was tegen hem:

 25. ‘U dient als een van uw belangrijkste taken

  Over het vee en het huispersoneel te waken,

  En bent zoals het een secretaris past

  Met alle registratuur belast.

 26. Indien u bereid bent de uit deze plichten

  Voortvloeiende werkzaamheden te verrichten,

  Dan bied ik u daarvoor als jaarlijks loon

  Veertig harde rijksdaalders schoon.

 27. U treedt desgewenst hier in dienst als schrijver,

  Als dank waarvoor, bij gebleken ijver,

  Ik u voor de naaste toekomst dan

  Nog verdere bonussen toezeggen kan.

 28. Behalve als ik u erop zou betrappen

  Met mijn kamerjoffer aan te pappen,

  Indien mij ooit zoiets ter ore komt,

  Dan bent u nog niet gelukkig, verdomd!

 29. Mijn ex-huisschrijver, vóór zijn overlijden,

  Zat ook al geregeld achter de meiden;

  Zelfs moest ik mij laten berichten dat

  Hij iets met mijn kamerjoffer had.

 30. Ik had hem graag zijn congé gegeven

  En op staande voet uit zijn ambt ontheven,

  Maar omdat hij zwak was en klein,

  Wilde ik niet zo hardvochtig zijn.

 31. Het meisje is intelligent en heel geestig,

  Maar tegelijk nogal hitsig en beestig,

  Zodat een mens sterk de indruk krijgt

  Dat zij tot gevaarlijke dingen neigt.

 32. Ik had het geluk haar toevalligerwijze

  Aan te treffen op één van mijn reizen;

  En wat mij beviel was haar vrolijkheid,

  Dus nam ik haar mee als kamermeid.

 33. Onnodig u nog langer uit te leggen

  Wat ik u met dat alles heb willen zeggen:

  Ik wens geen kapers op de kust,

  Dus laat Amalia met rust!’

 34. Hieronimus was niet zo dom of onhandig

  Of hij reageerde daarop verstandig

  En nam graag die secretarisbaan

  Op de genoemde voorwaarde aan.

 35. Sindsdien nam hij dagelijks in gemoede

  Vee, meiden en knechten onder zijn hoede

  En noteerde hij dikwijls en vaak

  Elke vermeldenswaardige zaak.

 36. Zoals: hoeveel pachtgeld er opgehaald was,

  Of wat er aan knechten en meiden betaald was,

  Of de jachtbuit (naar haas en patrijs gesplitst)

  Of wat men van de heer had gebietst.

 37. Of hoeveel de huisadvocaat declareerde,

  Of hoeveel de rechter confisqueerde,

  Of wat er op de markt was betaald

  Of aan boter en kaas in huis gehaald.

 38. Of van de huiskleermaker de tijden

  Waarop hij Amalia’s jurk moest verwijden

  (van boven of onderen of half om half)

  Of dat er een koe was verblijd met een kalf,

 39. Of de joffer onwel was, dan wel verkouden,

  Of na een aderlating het bed moest houden,

  Of dat er een kip gelegd had een ei;

  Uitgaven en inkomsten allerlei.

 40. Ook als er een brief moest worden geschreven

  Liet de baas (zelf daarin totaal onbedreven)

  Dit over aan Hieronimus,

  Die hem dan moest opstellen dus.

 41. Met behulp van ‘De Handige Briefopsteller’

  Lukte hem dat steeds beter en sneller

  En weldra had hij een vlottere hand

  Dan enig schoolmeester in het Avondland.

 42. De resterende uren genoot hij in vrijheid,

  Hij at, dronk en sliep, en dat alles met blijheid,

  En bedacht hoopvol: dit secretariaat

  Houdt me levenslang van de straat!

 

0