Het modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk is vernieuwd. Dat zijn de Auteursbond en de LUG/GAU na ‘constructief onderhandelen’ overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet. In het nieuwe contract is ook opgenomen op welk moment een auteur zijn contract met een uitgever mag opzeggen. Een specifiek getal daarbij is de hoogte van de royalty’s over een jaar.

1. De auteur heeft het recht om deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen:
a. indien na het verstrijken van de (verlengde) uitgavetermijn als bedoeld in artikel 4 het werk niet is verschenen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;
b. indien het werk langer dan een jaar niet in boekvorm (waaronder POD) voor het publiek beschikbaar is en de uitgever niet op korte termijn na een daartoe strekkend
verzoek van de auteur een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat het werk binnen redelijke termijn weer beschikbaar komt, dan wel deze toezegging niet nakomt, onverminderd zijn recht op schadevergoeding in geval van niet nakoming door de uitgever;
c. indien het honorarium voor de auteur voor de totale exploitatie van het werk in een kalenderjaar niet meer dan 200 euro bedraagt (een bedrag dat vanaf 2022 op basis van CPI-normen wordt geïndexeerd). De uitgever zal na beëindiging een E-pub bestand of een PDF van het werk aan de auteur doen toekomen. De uitgever vrijwaart de auteur niet van mogelijke rechten op omslag, binnenwerk, illustraties etc. Indien bepaalde rechten zoals afgesproken in deze overeenkomst niet worden geëxploiteerd door de uitgever zullen deze terugvallen aan de auteur conform artikel 25e Auteurswet en zal de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden worden.

Bekijk het hele vernieuwde contract hier.