Crossing Border lijkt door het oog van de naald te kruipen, want de adviescommissie van het Nederlands Letterenfonds gaf een negatief advies over de toekenning van een meerjarige subsidie.

De belangrijkste kritiek richt zich op de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit van de bedrijfsvoering die als onder de maat worden gezien. De kritiek richt zich met name op de governance; statuten zijn sterk verouderd en bestuurs- of directiereglementen ontbreken. De zakelijke contacten zijn sterk informeel. Blijkens de controleverklaring van de accountant schieten ook enkele interne procedures tekort. De directeur (de enige vaste kracht) is zowel zakelijk als artistiek leider. Het ontbreekt aan aandacht voor de bedrijfsvoering en aan een zakelijke strategie voor de langere termijn. Ook vindt de commissie de relatie tussen Other World Productions/Crossing Border en Border Sessions onvoldoende transparant. Tevens is er kritiek op de artistieke visie en profiel die als niet voldoende wordt beoordeeld. Op het punt van inhoud en vernieuwing zijn er wel plannen, maar ook die zijn niet verbonden aan een visie, waardoor de commissie sterke twijfels heeft over de houdbaarheid ervan

Het bestuur veranderde dat besluit:

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds heeft deze adviezen inhoudelijk integraal overgenomen, maar komt met betrekking tot Crossing Border tot een andere afweging vanwege het positieve oordeel over de artistieke kwaliteit en het internationaal onderscheidende karakter van de activiteiten van het festival. Besloten is de aanvraag van Crossing Border onder voorwaarden te honoreren met € 180.000 per jaar.

Eerder speelde Ellen Walraven een dubieuze rol bij de toekenning van subsidies in Den Haag. Crossing Border verloor daar de complete subsidie.

Noordwoord en Explore the North krijgen voor het eerst een vierjarige subsidie toegekend.