Too tired to float on the Dead Sea

or force feed corrupt governments

Those I loved died far away

“What to do with their ashes?”

Te moe om te drijven op de Dode Zee
of corrupte overheden te dwangvoeden
Degenen van wie ik hield zijn ver weg gestorven
“Wat te doen met hun as?”

*

“Delivering pizza” to crippled cities

No paper only coins

contaminated—devastated—stolen

As if the heart had no path

“Pizza bezorgen” aan kreupele steden
Geen papiergeld alleen munten
besmet—verwoest—gestolen
Alsof het hart geen pad had

*

If not by chance, by obsolescence

A gray transparency dominates the world

Absence and impotence

A silent chorus of thieves

Als niet door toeval, door in onbruik
Een grijze transparantie domineert de wereld
Absentie en impotentie
Een zwijgend koor van dieven

*

Take us to a lost place

to those who never return

No need for electricity

Conspiracy pure imagination

Neem ons mee naar een verloren plek
naar hen die nooit terugkeren
Geen elektricititeit nodig
Samenzwering pure verbeelding

*

“To find another sea, another gentleness”

“Where is the road through which we came?”

That deceiving road—

where everything stays the same

“Om een andere zee te vinden, een andere zachtheid”
“Waar is de weg waarlangs we kwamen?”
Die misleidende weg—
waar alles hetzelfde blijft

*

“Into the light—into the shade”

“Was I no longer living?”

“May I go blind if I am lying”

Forgiveness an ornament of heaven

“Naar het licht—naar de schaduw”
“Leefde ik niet meer?”
“Moge ik blind worden als ik loog”
Vergeving een ornament van de hemel

*

“What business did you have there?”

outside the usual barriers—

“useless flesh, the soul no more”

burning a hole in the sky

“Wat had je daar te zoeken?”
buiten de gebruikelijke barrières—
“waardeloos vlees, de ziel niet meer”
een gat in de hemel branden

*

Standing over your grave—

The cheapest way of being together

“Truth a bad choice”

“Only transparency matters”

Buigen over je graf–
De goedkoopste manier om samen te zijn
“Waarheid een slechte keuze”
“Alleen transparatie telt”

*

Where’s the open road?

“happiness rage grief delight”

A previous path

“where dying was not enough”

Waar is de open weg
“blijdschap woede verdriet genoegen”
Een voorgaand pad
“waar doodgaan niet genoeg was”

*

“They put air in their pockets”

Tongues of the dispossessed

“What has the wind brought to your lips?”

“Ze hebben lucht in hun zakken gedaan”
Tongen van de onteigenden
“Wat heeft de wind naar je lippen gebracht?”

*

Grass grows over the heart

pierced by east and west

“Only sincerity can effect change”

“Because you remember those times”

Gras groeit over het hart
Doorboord door oost en west
“Alleen oprechtheid kan effect sorteren”
“Omdat je je die tijden herinnert”

Michael March werd in 1946 geboren in New York. Tijdens zijn jongensjaren verliet hij Amerika om zich in Europa te vestigen. Hij was directeur van The Prague Writers’ Festival in de afgelopen 32 jaar en schreef twaalf poëziebundels. Half Pint, zijn ‘half-ware jacht op poëzie en filosofie’, werd in 2012 gepubliceerd in het Nederlands, met een voorwoord van Arnon Grunberg.

Nederlandse vertaling Johannes van der Sluis