Even leek het erop dat het blad Zacht Lawijd dreigde te verdwijnen. Literatuur Vlaanderen (een soort Letterenfonds) had geen subsidie toegekend. Vandaag werd echter bekendgemaakt dat het blad toch 11.500 euro subsidie krijgt. In de verklaring van Literatuur Vlaanderen bleek dat het blad zelf ook wat ingebreke was gebleven:

Zacht Lawijd ging in beroep tegen de negatieve beslissing van het Beslissingscollege over de subsidie voor het tijdschrift. Nog voor de beroepsprocedure was afgerond, riep de redactie via sociale media en in een vrije tribune in Knack op om de beslissing te herzien. In tegenstelling tot wat die vrije tribune suggereerde, had het negatieve advies van de adviescommissie tijdschriften, die het Beslissingscollege adviseert, niets te maken met een gebrek aan waardering voor het tijdschrift. Het steunde op louter formele gronden.

Academische publicatie?
De grond van de vraag was of Zacht Lawijd, waaraan heel wat literatuurwetenschappers meewerken, niet onder de kwalificatie valt van academisch en wetenschappelijk tijdschrift. Het reglement laat immers niet toe dat academische publicaties, bedoeld voor een gespecialiseerd publiek en gedefinieerd aan de hand van enkele formele criteria, subsidie ontvangen. De adviescommissie legde de afgelopen jaren geregeld vragen tot opheldering voor aan de redactie van het tijdschrift, waarop geen antwoord werd geboden. Daarom zag het Beslissingscollege zich genoodzaakt een negatieve beslissing te nemen.

Deze week gaf het bezwaarschrift, dat de redactie van Zacht Lawijd voor de Beroepscommissie opstelde, voor het eerst een antwoord op de vragen over een aantal formele criteria. Dat zijn gegevens waarover het Beslissingscollege en de adviescommissie tijdens de besluitvorming niet beschikten. Op grond van die, laattijdige, informatie maakte de Beroepscommissie de afweging dat de inhoudelijke waarde en unieke positie van het tijdschrift voorlopig zwaarder doorwegen dan de formele bezwaren. Ze besloot daarom het vorige toegekende subsidiebedrag van 11.500 euro opnieuw aan het tijdschrift toe te wijzen.

De Beroepscommissie vraagt Zacht Lawijd wel om werk te maken van een opheldering van alle mogelijke verwarring over de al dan niet wetenschappelijke status van het tijdschrift. Het was die context die er mee toe leidde dat het Beslissingscollege, na advies van de adviescommissie, tot een negatief besluit kwam.

Lees hier meer.