Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant een ingezonden brief van Alle Lansu die stelde dat zijn medejurylid Geert Buelens in 2010 de toekenning van de P.C. Hooft-prijs aan Jeroen Brouwers blokkeerde.

Geert Buelens reageert vandaag:

Alle Lansu schendt in zijn brief over de PC Hooftprijs 2010 om enkel hem moverende redenen het juryprotocol dat stelt dat beraadslaging geheim is. Dat ga ik dus niet ook doen, alleen kan ik wel mededelen dat het niet is gegaan zoals hij schrijft. Daarmee klap ik niet uit de school; 5 juryleden spreken hun voorkeur uit, en een bekroning is het resultaat van een inhoudelijke discussie tussen die juryleden, nooit van een dictaat van 1 jurylid. Het enige dat klopt aan Lansu’s brief is dat Jeroen Brouwers de prijs toen niet heeft gekregen. Dat geldt namelijk voor alle schrijvers, behalve voor Charlotte Mutsaers die dat jaar won.

In een reactie op het bericht op Tzum schreef Aad Meinderts:

De ingezonden brief in de Volkskrant van 14 mei jl. over het feit dat Jeroen Brouwers de P.C. Hooftprijs nooit heeft gekregen, geschreven door Alle Lansu in zijn hoedanigheid van jurylid voor die prijs over het jaar 2010, is volkomen buiten de orde. Lansu gaat in tegen de afspraken die met juryleden zijn en worden gemaakt. Deze schrijven voor dat er geen mededelingen naar buiten toe worden gedaan over de inhoud van de beraadslagingen. Die regel blijft gelden, ook nadat de prijs is uitgereikt. Het juryrapport is openbaar, niet de discussie die eraan voorafging.
De Volkskrant zou van deze geheimhouding op de hoogte hebben kunnen en moeten zijn en de heer Lansu tegen zichzelf hebben moeten beschermen. Wij nemen afstand van deze pijnlijk ongepaste brief. De door Lansu geschetste gang van zaken is overigens bezijden de waarheid en grievend voor de jury en de laureaat van dat jaar, Charlotte Mutsaers, die unaniem werd voorgedragen, zoals in het juryrapport te lezen staat.

Aad Meinderts, ambtelijke secretaris P.C. Hooftstichting

Al eerder reageerde Gwennie Debergh, weduwe van Jeroen Brouwers op de aantijging door Lansu.