In het nieuwste nummer van Nederlandse Letterkunde publiceren Jeroen Dera en Eva Keulen de resultaten van hun onderzoek naar de leesbevorderingscampagne De Weddenschap, die aan de hand van filmpjes van rolmodellen leerlingen in het vmbo moeten aanzetten tot lezen. Dera en Keulen evalueerden de jubileumcampagne van 2020-2021 aan de hand van enquêtes die afgenomen werden bij docenten en leerlingen.

De resultaten zijn desastreus:

Zeer opvallend in de leerlingenquêtes was dat leerlingen die vaker boeken lazen, minder geneigd waren mee te doen aan De Weddenschap toen ze eenmaal wisten dat Famke Louise en Jeangu Macrooy leescoach waren. Het ligt voor de hand dat leerlingen die toch al lezen, het punt niet zien van een deelname aan een leesbevorderingscampagne. Intussen werden deze leerlingen ook nauwelijks geënthousiasmeerd over de boeken die in de startfilm werden voorgesteld. In die zin lijkt het erop dat de campagne noch de lezende vmbo-leerling, noch de niet-lezende vmbo-leerling aanspreekt.

In het jubileumjaar van De Weddenschap waren DIO, Famke Louise en Jeangu Macrooy de leescoaches die leerlingen moesten enthousiasmeren om drie boeken te lezen. DIO was het onbekendst en Famke Louise werd door het merendeel van de leerlingen stom gevonden. Ook de docenten vonden haar het minst geschikt om boeken aan te prijzen, terwijl ze wel redelijk positief oordeelden over DIO en Jeangu Macrooy. De onderzoekers bevelen dan ook aan ‘om leerlingen in volgende edities van deze leesbevorderingscampagne (nog) explicieter te betrekken bij de selectie van leescoaches en na te gaan welk imago de beoogde coaches onder de doelgroep hebben.’

Voor mensen die het introductiefilmpje van het jaar 2020/2021 nog willen zien, hier kun je huiveren.

Het is uit de jaarverslagen niet op te maken hoeveel De Weddenschap elk jaar kost en wat de leescoaches verdienen, nog los van de personeelskosten van de mensen die er een heel jaar mee bezig zijn.