Er woedt een strijd tussen Hans Warren-biograaf, erfgenaam en ex-geliefde, Mario Molegraaf en de Zeeuwse Bibliotheek. Hij heeft nauwelijks toegang tot het depot en in het depot gaat men slordig om met de nalatenschap van de Zeeuwse dichter, schrijver en bloemlezer. De fractie van GroenLinks heeft vandaag vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland over Hans Warren-gate.

Vragen

1 Bent u bekend met en gekend in de bovenstaande geschillen tussen dhr. Molegraaf en de ZB?

2 Bent u net als GroenLinks van mening dat Zeeland gebaat is bij een toegankelijke collectie van en een afgeronde biografie over Hans Warren?

3 De provincie Zeeland is een belangrijke subsidieverstrekker van de ZB. Zijn er voorwaarden bij die subsidiëring op grond waarvan u kunt ingrijpen? Zo ja, welke? Bent u sowieso bereid u op korte termijn aan te bieden als bemiddelaar? Waarom wel/niet?

4 Is er beleid voor archivering van Zeeuws erfgoed? Zo ja: wat houdt dat in en wie is daarvoor verantwoordelijk? Zo nee: acht u dit van belang en wilt u zich hiervoor inzetten?

5 Weet u of kunt u achterhalen of de directeur van de ZB aangifte heeft gedaan van de verdwijning van die 2 cahiers? Zo ja, is hiervan een kopie/bewijs? Zo nee, waarom is dit (nog) niet gedaan?

6 Weet u of kunt u achterhalen of de nalatenschap van Hans Warren verder nog compleet is? Zo nee: op welke wijze zou dit gegarandeerd en gecontroleerd kunnen worden nu dhr. Molegraaf niet meer in de kluis mag om de gehele collectie te kunnen zien/verzorgen/vastleggen?